tarieven relatietherapie

Jammer genoeg is relatietherapie geen vergoede vorm van zorg, omdat deze zorg buiten de aanspraak op de Zorgverzekeringswet valt. Relatietherapie is wel zorg zoals omschreven in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). Dat betekent dat op de factuur de prestatiecode OV0012 wordt genoteerd, wat betekent dat het onverzekerde zorg betreft. Het maximumtarief volgens de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) bedraagt €117,33 per persoon. Voor relatietherapie hanteer ik een tarief van €145,00 per (echt)paar per gesprek van 60 minuten, inclusief 21% BTW. 

  

Intakegesprek

€ 100,00

Consult relatietherapie

€ 145,00

 

 

Opstellen rapportage t.b.v. derden

€  65,00 

 

Op de factuur staat de relatietherapie vermeld als een ‘niet basispakket zorg’-consult (prestatiecode OV0012).

 

kennismakend gesprek

Het eerste gesprek is een kennismakend gesprek. In dit gesprek komt aan bod wat er binnen jullie relatie speelt en wat er van relatietherapie verwacht wordt. Ik vind het belangrijk dat je de gelegenheid krijgt om te kijken en te voelen of het klikt, voor we starten met de gesprekken. De relatie wordt door de therapeut als "cliënt" gezien. De Emotion Focused Therapy (EFT) is een veelgebruikte methode. Meer informatie over deze methodiek is te vinden op www.eft.nl

 

Niet nakomen afspraken

Voor een niet nagekomen afspraak of niet tijdig afgezegde afspraak (binnen 24 uur tevoren) breng ik €50,00 bij in rekening.  

 

wanneer wel vergoed?

Relatietherapie is alleen verzekerde zorg, als er een DSM-5 diagnose is vastgesteld. Dit betekent dat relatietherapie kan worden vergoed indien het als therapievorm wordt ingezet bij een andere hoofddiagnose, zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek, etcetera. In dat geval gaat de factuur naar de regiebehandelaar of regiebehandelaren. Wanneer ik als relatietherapeut aan de slag ga, treed ik zelf niet op als regiebehandelaar. Alleen collega's met wie een samenwerking mogelijk is, kunnen als regiebehandelaar gelden. De tarieven voor groepsbehandeling zijn hierbij geldend. (klik hier voor de volledige lijst van tarieven). Er kunnen zich 2 situaties voordoen wanneer samengewerkt wordt met een regiebehandelaar:

1. Beide partners hebben een verwijzing van de huisarts en een DSM-stoornis en zijn onder behandeling van een collega regiebehandelaar:

Totaalprijs per relatietherapieconsult 60 minuten: € 197,56

Opbouw: € 98,78 per partner groepstarief GC0007 NZa-tarief.

De factuur gaat naar beide betrokken regiebehandelaren.

 

2. Als partner 1 een verwijzing van de huisarts heeft en een DSM-stoornis en partner 2 geen verwijzing heeft en geen DSM-stoornis:

Totaalprijs per relatietherapieconsult 60 minuten: € 256,71 waarvan een deel vergoed kan worden door de verzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de afgesloten polis en eigen risico. 

Opbouw: Partner 1: € 139.38 = NZa tarief behandelconsult 45 minuten.

Partner 2: € 117.33 = NZa-tarief ‘niet basispakketzorg consult’.

De factuur van partner 1 gaat naar de regiebehandelaar en deze kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.

De factuur van partner 2 gaat naar partner 2. Het betreft niet vergoede zorg.

 

Ik bied geen aanvullende individuele psychologische behandeling aan voor cliënten die bij mij relatietherapie ontvangen, om mijn 'meervoudige partijdigheid' te kunnen waarborgen. 

 

In de meeste gevallen geldt echter dat er geen DSM-5 diagnose vastgesteld is. Dan valt relatietherapie onder de noemer: Onverzekerd Product (OVP) en geldt een 21% BTW-verplichting. Zie Tarieven relatietherapie

 

Onverzekerd Product (OVP)

Hier valt het volgende onder: aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, bepaalde seksuele stoornissen, specifieke fobieën, werkproblemen en relatieproblemen. Het betreft onverzekerde zorg en de kosten betaal je zelf. Soms vergoed de verzekeraar een deel van de kosten vanuit een aanvullende polis. Informeer hierna bij je verzekeraar. 

Het door de Nederlandse Zorg Autoriteiten (NZa) vastgestelde tarief voor 2022 is maximaal €117.33 voor 1 persoon per behandelsessie van 60 minuten. Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts.

Het OVP-tarief geldt dus per persoon. Dus als er twee of meer mensen op gesprek komen, dan mag de behandelaar per persoon een OVP in rekening brengen. Mijn tarief voor 2 personen voor een gesprek van 60 minuten is €145,00 inclusief 21% BTW.