Generalistische basis ggz

De Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. Een behandeling start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel.

 

(Crisis-) afspraken: Ambulante psychologische behandeling gaat er van uit dat je in principe crisis kan overbruggen tot een volgende afspraak. In geval van acute crisis gelieve contact op te nemen met de huisarts.

Een behandeling in de Basis GGZ is kortdurend en duidelijk afgebakend. Bij cliënten in de Basis GGZ zijn de hulpvraag en de wens belangrijk. Het behouden van de ‘eigen regie’ tijdens het behandeltraject speelt een belangrijke rol. 

Kenmerkend van generalistische GGZ is dat niet de klachten leidend zijn, maar de oplossingen ervan. Dit wordt ook wel 'positieve gezondheid' genoemd.  Wat heeft de cliënt nodig om de eigen klachten zelf op te lossen? Dat is de centrale vraag. Het werken aan vaardigheden is de manier om hieraan te werken.

De Basis GGZ is toegankelijk voor cliënten met een psychische stoornis (DSM) die door de huisarts en POH-GGZ onvoldoende kunnen worden behandeld, maar voor wie de specialistische GGZ weer te intensief is. De psychische problemen ontregelen het leven van de cliënt, maar ze zijn niet al te complex, niet acuut en ook niet levensbedreigend. De meeste behandelingen binnen de Basis GGZ omvatten vijf tot twaalf sessies.

 

verwijzing huisarts

Een verwijzing van de huisarts is nodig om voor vergoede zorg in aanmerking te komen. De huisarts verwijst naar de Generalistische Basis GGZ  (GB GGZ) wanneer er een vermoeden van een psychische stoornis is, die korter dan een half jaar bestaan, bij mensen die zich staande kunnen houden (al dan niet met hulp van buitenaf) in de eigen leefsituatie en bij aanwezigheid van lichte tot matige symptomen of problemen in het sociaal of beroepsmatig functioneren. In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Een verwijzing is één jaar geldig.