Algemene voorwaarden

Download
Algemene voorwaarden 2022
Algemene Voorwaarden 2022 Yellow Psychot
Adobe Acrobat document 105.6 KB

Algemene voorwaarden 2022 Yellow Psychotherapie.

 

Praktijk voor Psychotherapie, Relatietherapie, Coaching, Supervisie en Training

De praktijk biedt ambulante, psychologische behandelingen in de generalistische Basis GGZ en in de specialistische GGZ. Er wordt tevens relatietherapie, coaching, supervisie en training aangeboden.

Op het aanbod zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen cliënt en N.E. Hehanussa in haar rol als GZ-psycholoog/psychotherapeut, coach, supervisor of trainer (verder psycholoog genoemd). Op uw dossier en behandeling is de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing in mijn rol als zorgverlener.

 

Artikel 2 – Beroepscode. De psycholoog werkend binnen Yellow Psychotherapie, houdt zich aan de bepalingen van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten) en de beroepsvereniging VPEP (Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie). Cliënt stelt zichzelf op de hoogte van de informatie van de brochure van de LVVP. Deze is te downloaden op www.yellowpsychotherapie.com.

 

Artikel 3 – Identificatie. De cliënt dient zich op verzoek van de psycholoog te kunnen identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

 

Artikel 4 – wijziging van adres- of contactgegevens. De cliënt dient er zorg voor te dragen dat de praktijk op de hoogte is van het juiste adres waarop hij of zij woonachtig is, alsmede van het e-mailadres en een telefoonnummer waarop hij of zij (tijdens kantooruren) bereikbaar is. Bij verhuizing tijdens de behandeling, binnen 60 dagen na afsluiten van de behandeling, en zolang nog facturen aan cliënt onbetaald gebleven zijn, dient de cliënt wijzigingen in zijn of haar adres en contactgegevens zo spoedig mogelijk door te geven, schriftelijk of per mail via yellowpsychotherapie@gmail.com.  

 

Artikel 5 – polisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid om te bepalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt bij de cliënt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de financiering van de behandeling en/of het psychodiagnostisch onderzoek. Bij een restitutiepolis krijg je meestal 100% van de kosten vergoed. Houdt wel rekening met het eigen risico, welke in 2022 op €385,00 is gesteld. Indien de verzekering niet de totale kosten dekt – wat geldt voor een Naturapolis – ben je verplicht het niet vergoede deel zelf te betalen. Dit kan oplopen tot meer dan 33% van de totale kosten. Het is daarom van belang vooraf bij de zorgverzekering na te gaan of jouw polis de behandeling van niet-gecontracteerde psychotherapeuten voor 100% vergoedt. De verzekeraar wil waarschijnlijk het volgende weten om hierover een uitspraak te kunnen doen:

- Setting: Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II

- Beroepsgroep: Psychotherapeut (Wet BIG artikel 3)

 

Artikel 6 – verwijsbrief. Wanneer sprake is van relatietherapie, coaching, supervisie of training is er geen verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig, omdat er dan geen sprake is van vergoede zorg. Indien cliënt aanspraak maakt op vanuit de zorgverzekering vergoede zorg, waarvoor de declaratie direct naar zijn of haar zorgverzekeraar gestuurd moet worden, dient hij of zij een verwijsbrief te overhandigen van de huisarts of specialist, waarin expliciet is vermeld dat cliënt verwezen wordt naar de Generalistische Basis GGZ of specialistische GGZ, omdat sprake is van het vermoeden van een (eventueel nader omschreven) psychische stoornis. Op de verwijzing dienen te zijn vermeld de naam en geboortedatum van de cliënt, en de naam en AGB code van de verwijzer. De verwijzing dient te zijn gedateerd op of voor de datum van de eerste afspraak en mag maximaal een half jaar oud zijn. Indien geen verwijsbrief kan worden overlegd die aan deze voorwaarden voldoet, wordt de behandeling in rekening gebracht aan de cliënt.

 

Artikel 7 – behandeleffectmeting. Cliënten die een psychologische behandeling ontvangen werken desgevraagd mee aan routinematig onderzoek ter bepaling van het behandeleffect, middels het invullen van korte (elektronische) vragenlijsten bij aanvang en bij afronding van de behandeling. Dit geldt niet voor cliënten die relatietherapie, coaching, supervisie of een training ontvangen.

 

Artikel 8 – verhindering. Een afspraak met Yellow Psychotherapie is kosteloos tot 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Wanneer je niet tijdig afzegt, wordt €50 bij in rekening gebracht. Afmelden kan via yellowpsychotherapie@gmail.com of via 06-24991054.

 

Artikel 9 – declaraties. Geleverde diensten worden gefactureerd aan de cliënt, ook indien sprake is van verzekerde zorg die vergoed wordt door de zorgverzekering van de cliënt. Wanneer sprake is van verzekerde zorg dient de cliënt de factuur zelf in bij de zorgverzekering om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

Artikel 10 - annulering bij aanmelding voor een groepstraining. Bij aanmelding voor een groepstraining gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Annulering tot uiterlijk 30 dagen  voor de start van de training is kosteloos;

Bij annulering 7 tot 30 dagen voor de start van de training wordt 25% van de kosten in rekening gebracht;

Bij annulering minder dan 7 dagen voor de start van de training wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Er vindt geen restitutie plaats indien u verhinderd bent voor een of meer trainingsdagen.

 

Artikel 11 – betalingstermijn. Alle door de psycholoog gefactureerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum, vermeld op de factuur. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met een beroep op verrekening. Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar behaald resultaat.

 

Artikel 12 – Bij niet betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin zij de cliënt nog 14 dagen de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze betalingsherinnering waarschuwt de psycholoog de cliënt nadrukkelijk dat na 14 dagen incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

 

Artikel 13 - Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 14 - Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €25.

Artikel 15 – betalingsachterstand en betalingsregeling. Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd om verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 16– afsluiting behandeltraject. Een behandeltraject wordt in beginsel afgesloten in onderling overleg tussen psycholoog en cliënt. Indien tussen de cliënt en de psycholoog geen toekomstige afspraken meer gepland zijn en de cliënt langer dan 4 weken niet heeft gereageerd op een verzoek van de psycholoog (via telefoon, e-mail danwel schriftelijk) om contact op te nemen, is de psycholoog gerechtigd om zonder nader overleg het behandeltraject af te sluiten. Als na afsluiten van het behandeltraject de cliënt weer een beroep doet op de diensten van Yellow Psychotherapie, is hiervoor een nieuwe verwijsbrief nodig die voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 6.

 

Artikel 17 – aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van Yellow Psychotherapie is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade / gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

 

Artikel 18 – rechtskeuze. Op alle overeenkomsten met Yellow Psychotherapie is het Nederlands recht van toepassing.