Algemene voorwaarden

Annuleren of verzetten van afspraken

Er wordt €50,00 in rekening gebracht, indien je niet verschijnt op de afspraak en je niet minimaal 24 uur van tevoren met een geldige reden hebt afgemeld. Neem daarom zo spoedig mogelijk contact met mij op als je verhinderd bent via het telefoonnummer

06 – 24991054. 

 

 

een uitleg vooraf over de tariefstelling bij psychotherapie

In het algemeen geldt: cliënt is de eerst verantwoordelijke voor het voldoen van de rekening. Wanneer achteraf blijkt dat de zorgverzekeraar behandelkosten niet (volledig) worden vergoed, ben je als cliënt verplicht de (overige) kosten zelf te betalen. 

In de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) word niet per zitting of gesprek afgerekend met de zorgverzekeraar, maar in minuten voor de gehele behandeling in de vorm van een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Alle activiteiten die in de behandeling hebben plaats gevonden worden in de DBC benoemd. Als zorgaanbieder noteer ik jouw diagnose en alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling worden verricht in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, een diagnostische test, het schrijven van een rapportage enzovoorts. Indien de behandeling afgerond wordt, of als de DBC 365 dagen open heeft gestaan, sluit ik de DBC af. Mocht je gedurende het DBC traject van zorgverzekeraar zijn veranderd, dan dien je de DBC te declareren bij de ziektekostenverzekeraar bij wie je ten tijde van de startdatum van de DBC verzekerd was. Aan het einde van de behandeling ontvang je een eindfactuur van de totale behandeling, die naar de ziektekostenverzekeraar verstuurd kan worden, om voor vergoeding in aanmerking te komen. De tarieven die gehanteerd worden zijn aan een maximum gebonden en worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa). Hierbij ga ik in de factuur uit van het maximale NZa-tarief. De tarieven voor 2020 gelden voor de behandelingen die in dat jaar zijn gestart ook al wordt de behandeling afgesloten in 2019. Ik werk geheel contractvrij. Dat wil zeggen dat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars. De verzekeraar heeft bij mij geen enkele invloed op de wijze waarop wij onze gesprekken voeren en ook niet op de duur van de gesprekken of mijn aannamebeleid. Verzekeraars mogen van de overheid minder vergoeding uitkeren, wanneer de psycholoog geen contracten heeft met de ziektekostenverzekeraar. Het is daarom verstandig om voorafgaande aan de behandeling precies na te vragen wat jouw polis wèl dekt en wat niet bij ongecontracteerde zorg. Dit hangt ook weer af van het type pakket dat je hebt afgesloten. Psychotherapie is opgenomen in het basispakket en wordt meestal gedeeltelijk vergoed door de verzekeraar. Cliënten met een restitutiepolis krijgen vaak het grootste deel (tot 100% NZa-tarief) van de ongecontracteerde zorg vergoed.

 Let op: het (resterend) eigen risico wordt in mindering gebracht op uw vergoeding. Een behandeling is dus nooit helemaal ‘gratis’ zijn, voor het verbruik van het eigen risico. In 2020 is het eigen risico gesteld op €385,00. Indien je vrijwillig hebt gekozen voor een hoger eigen risico, kunnen deze kosten dus oplopen. Het belangrijkste advies is om vooraf bij je ziektekostenverzekeraar te informeren naar de hoogte van de vergoeding.

 

Voor aanvang van de behandeling wordt samen met jou een inschatting gemaakt van het bedrag dat niet door de zorgverzekeraar vergoed zal worden. Dit ingeschatte totaalbedrag zal worden opgedeeld in maandelijkse bedragen, de zogenaamde voorschotrekening. Elke maand betaal je dus alvast een deel van de kosten, die voor eigen rekening gaan komen. Daarmee voorkom je betaling van een heel hoog bedrag ineens. Aan het einde van de behandeling de reeds betaalde voorschotrekeningen uiteraard in mindering worden gebracht op de eindfactuur.

 

Aan het einde van de behandeling of na 1 jaar behandeling, ontvang je dus van mij een nota. De nota dien je zelf aan mij te betalen. De nota kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar, om voor vergoeding in aanmerking te komen. De zorgverzekeraar zal de vergoeding op je rekening storten.

 

algemene betalingsvoorwaarden

In het algemeen geldt: cliënt is de eerst verantwoordelijke voor het voldoen van de rekening. Wanneer achteraf blijkt dat de zorgverzekeraar behandelkosten niet (volledig) worden vergoed, ben je als cliënt verplicht de (overige) kosten zelf te betalen. 

 

Artikel 1: Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt. Alle bepalingen van de wet WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelings overeenkomst) (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994), zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.

 

Artikel 2: Als je verhinderd bent of je wil een afspraak verzetten, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de praktijk via het telefoonnummer 06 – 24991054 of via yellowpsychotherapie@gmail.com. Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd. Indien een afspraak niet tijdig wordt afgezegd, word een bedrag van €50,00 in rekening gebracht.

 

Artikel 3: De psycholoog stuurt binnen 30 dagen na (administratieve) afronding van de behandeling een factuur naar de cliënt. 

 

Artikel 4: De in artikel 3 genoemde factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. 

 

Artikel 5: Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim.   

 

Artikel 6: Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin zij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In schriftelijke herinnering waarschuwt de psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na deze 2 weken incassokosten zullen worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

 

Artikel 7: Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. 

 

Artikel 8: Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.  

 

Artikel 9: Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de psycholoog onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging. 

 

Download hier de algemene betalingsvoorwaarden als document.                                         

Download
Algemene betalingsvoorwaarden 2020
Algemene betalingsvoorwaarden 2020.pdf
Adobe Acrobat document 246.7 KB