Privacy

Wanneer je in behandeling bent voor verzekerde zorg dan is er de wettelijke verplichting vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) dat na afloop van de behandeling gegevens geanonimiseerd aan het landelijk Data Informatie Systeem (DIS) worden aangeleverd. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je een privacyverklaring tekenen. Het SBG is een landelijke Stichting die de algemene uitkomsten van behandelingen van zorgaanbieders verzamelt en onderling vergelijkt. Alle ingevoerde data worden versleuteld.De verzamelde gegevens zijn hierdoor niet meer te herleiden naar individuele cliënten, noch naar de hulpverleners. Het BSN-nummer is wel een verplicht veld, omdat deze in tegenstelling tot de naam veilig te versleutelen is. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft op basis van bestudering vastgesteld dat deze set van patiëntgegevens niet tot een persoon te herleiden zijn.  Je bent niet verplicht eraan mee te werken.   Je kunt gebruik maken van een zogenoemde opt-out regeling als je bezwaar hebt tegen het verstrekken van informatie. Je dient in dat geval samen met de behandelaar een privacyverklaring in te vullen en te ondertekenen. Deze is hieronder te downloaden. Deze verklaring moet aan jouw dossier worden toegevoegd en aan de verzekeraar worden opgestuurd. Aan te raden is altijd zelf een kopie te bewaren. 

 

Download
Cliëntenfolder LVVP 2021
veel nuttige informatie voor cliënten over een behandeling in de ggz.
LVVP-cliënten-folder-2021-FB1.pdf
Adobe Acrobat document 170.9 KB
Download
NZa_Privacy_verklaring.pdf
Adobe Acrobat document 54.8 KB

Beroepsgeheim en dossier

De gesprekken die je bij Yellow Psychotherapie en Training voert zijn uiteraard vertrouwelijk. Voor een gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut (Wet BIG) geldt net als voor artsen een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder jouw toestemming aan derden informatie wordt gegeven over wat in de gesprekken tussen jou en jouw behandelaar aan de orde is gekomen. Dus aan ouders, partners, werkgevers of andere betrokkenen wordt nooit enige informatie gegeven, zelfs niet over de vraag of je bij mij hier in behandeling bent of niet, tenzij je hebt aangegeven dat je daar mee akkoord bent. Als behandelaar heb ik geen toestemming van jou nodig wanneer ik overleg wil plegen met collega’s, die ook een geheimhoudingsplicht hebben. 

 

Jouw gegevens zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden bewaard in een dossier. Na afsluiting van het behandelcontact wordt een verslag van de behandeling gedurende tien jaar bewaard, zodat bij een volgende aanmelding daarop kan worden teruggegrepen. Je kunt als cliënt echter uitdrukkelijk schriftelijk verzoeken om vernietiging ervan. Het dossier wordt op zodanige wijze bewaard dat niemand (behalve de behandelaar) tot de gegevens toegang heeft.

 

Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is op de website van de College bescherming persoonsgegevens (CBP) te vinden. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) ziet erop toe dat op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens als onafhankelijke toezichthouder persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd én dat de privacy van burgers ook in de toekomst gewaarborgd blijft.  

 

Indien er sprake is van een doorverwijzing naar of informatieverstrekking aan een andere behandelaar (huisarts, RIAGG, Maatschappelijk Werk, een psychiater, psycholoog of psychotherapeut, een bedrijfs- of verzekeringsarts ) mag deze informatie alleen gegeven worden als je eerst daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Als je dat wilt kunt je deze informatie eerst zelf inzien. Je krijgt een toestemmingsformulier om aan te geven met wie ik welke informatie mag delen. Het intake verslag en/of evaluatie wordt eventueel in overleg met jou naar de huisarts verstuurd. De psycholoog mag een in- en uitschrijfbericht naar jouw huisarts sturen aangezien de huisarts de persoon is die op de hoogte dient te zijn van alle (soorten)behandeling die je ontvangt. Indien de psycholoog inschat dat je een gevaar bent voor je eigen gezondheid of de gezondheid van anderen dan heb ik het recht en de plicht dit te melden bij huisarts, politie en/of AMK.

 

Jouw gegevens worden opgenomen in een cliënten dossier. Indien je wilt weten wat jouw rechten met betrekking tot jouw dossier zijn, kun je mij vragen om inzage in de beroepscode van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP). Ook voor andere algemene vragen en/of klachten kun je hier terecht.