Kwaliteit

Yellow Psychotherapie en Training heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut vanaf 4-1-2021

Wat is een kwaliteitsstatuut?

Het kwaliteitsstatuut is per 1-4-2017 een verplichte professionele standaard die beschrijft hoe een zorgaanbieder de zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg van de individuele cliënt wordt beschreven. Het kwaliteitsstatuut regelt ook welke beroepsbeoefenaren in welke situatie in de geneeskundige GGZ als regiebehandelaar kunnen fungeren. Het kwaliteitsstatuut maakt daarbij onderscheid tussen vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en beroepsbeoefenaren in instellingen.

 

Download
Kwaliteitsstatuut Yellow Psychotherapie
Kwaliteitsstatuut Yellow Psychotherapie
kwaliteitsstatuut 2021.pdf
Adobe Acrobat document 88.7 KB

Routine Outcome Monitoring (ROM)

 

 

Om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te waarborgen wordt er gebruik gemaakt van Routine Outcome Measurement, ofwel ROM.

 

 

 

Een ROM-methode bestaat uit het gebruiken van een of meerdere vragenlijsten die aan het begin en aan het einde van de behandeling zullen worden afgenomen. Soms zal er ook tussentijds worden gemeten. Deze vragenlijsten kunnen via de computer ingevuld worden.  Met behulp van vragenlijsten die wetenschappelijk onderzocht en gevalideerd zijn wordt het verloop en effect van de behandeling in kaart gebracht, alsook jouw tevredenheid over het behandelcontact. Hierdoor krijg ik als behandelaar een beter inzicht in de ernst en de aard van de klachten. De uitkomsten van deze tests worden alleen door de behandelaar ingezien, en telkens met jou besproken. 

 

 

 

Registraties en beroepsverenigingen


Psychotherapeut is een door de overheid erkend beroep (wet BIG). Dat wil zeggen dat er een wettelijk erkend register bestaat waarin psychotherapeuten staan ingeschreven. Je weet dan of je door een erkende en professioneel opgeleide therapeut wordt behandeld. In het BIG-register is ook een klachtenregeling opgenomen. zie www.bigregister.nl

Mijn BIG-registratie nummers:

 

GZ-psycholoog             99055748325

 

Psychotherapeut        09055748316