privacy statement

Yellow Psychotherapie en training: hoofdbehandelaar N.E. Hehanussa

 

Mevr. N.E. Hehanussa, gevestigd te Sint-Michielsgestel en ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59232390, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Natasja Hehanussa met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1.  Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de (potentiële) cliënten van wie N.E. Hehanussa persoonsgegevens verwerkt.

 

2.       Verwerking van persoonsgegevens

N.E. Hehanussa verwerkt persoonsgegevens die:

a.   een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of of gegevens rondom een klacht;

b.   met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c.   tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van N.E. Hehanussa zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

d.    verbonden zijn aan foto’s, geluidsopnames en video-opnames tijdens sessies die met mondelinge en/of schriftelijke toestemming van betrokkene(n) zijn gemaakt;

 

e.   in het kader van e-health door betrokkene en N.E. Hehanussa zijn uitgewisseld.

 

3.  Doeleinden verwerking

N.E. Hehanussa verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.   het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b.   het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c.    het verbeteren van de praktijkwebsite www.yellowpsychotherapie.com; 

d.   het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

e.   het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

4.  Rechtsgrond

N.E. Hehanussa verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.   toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.   uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d. en het leveren van benchmarkt metingen aan SBGr;

c.    een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d.   een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5.  Verwerkers

N.E. Hehanussa kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van N.E. Hehanussa persoonsgegevens verwerken. N.E. Hehanussa sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6. Persoonsgegevens delen met derden

N.E. Hehanussa deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.  N.E. Hehanussa deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7. Doorgifte buiten de EER

N.E. Hehanussa geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt N.E. Hehanussa ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

Mochten andere personen of instanties informatie vragen over uw behandeling, dan ben ik niet verplicht die te geven. Ik heb er in ieder geval uw schriftelijke toestemming voor nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verzoek van een bedrijfsarts, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of een letselschadeverzekeraar. Als u mij toestemming hebt gegeven, mag ik alleen feitelijke behandelinformatie geven, zoals de diagnose en de duur van de behandeling. Ik mag geen verwachtingen of vermoedens uitspreken. Ook als u toestemming hebt gegeven, moet ik een eigen afweging maken over het verstrekken van informatie. Zo kan ik besluiten geen informatie te verstrekken als dit naar mijn oordeel de behandeling kan tegenwerken of schadelijk voor u kan zijn.

 

8.  Bewaren van gegevens

N.E. Hehanussa bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. N.E. Hehanussa hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.  medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.  (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.   gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:  5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d.  bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

9.   Wijzigingen privacystatement

N.E. Hehanussa kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van N.E. Hehanussa gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10.  Rechten, vragen en klachten

U heeft het recht N.E. Hehanussa te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met N.E. Hehanussa door een e-mailbericht te sturen naar yellowpsychotherapie@gmail.com

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop N.E. Hehanussa persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met N.E. Hehanussa door een e-mailbericht te sturen naar yellowpsychotherapie@gmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).