Algemene voorwaarden

Annuleren of verzetten van afspraken

Er wordt €45,00 in rekening gebracht, indien je niet verschijnt op de afspraak en je niet minimaal 24 uur van tevoren met een geldige reden hebt afgemeld. Neem daarom zo spoedig mogelijk contact met mij op als je verhinderd bent via het telefoonnummer

06 – 24991054. 

 

 

Betalingsvoorwaarden

 

In het algemeen geldt: cliënt is de eerst verantwoordelijke voor het voldoen van de rekening. Wanneer achteraf blijkt dat de zorgverzekeraar behandelkosten niet (volledig) worden vergoed, ben je als cliënt verplicht de (overige) kosten zelf te betalen.

  • Voor vergoede psychologische zorg geldt, dat gedurende de behandeling, je een vooraf met mij af te spreken bedrag kan betalen aan Yellow Psychotherapie en Training in een maandelijkse voorschotrekening. Aan het einde van de behandeling ontvang je een overzichtsfactuur ten behoeve van jouw verzekeraar, zodat je (een gedeelte van) de kosten kunt declareren bij de ziektekostenverzekeraar.
  • Voor niet vergoede zorg ontvang je binnen een maand een factuur.
  • De nota moet binnen 14 dagen voldaan zijn.  Zie ook de betalingsvoorwaarden hieronder.

 

 

 

Artikel 1: Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.  Alle bepalingen van de wet WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994), zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.

 

Artikel 2: Als je verhinderd bent of je wil een afspraak verzetten, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de praktijk via het telefoonnummer 06 – 24991054 of via yellowpsychotherapie@gmail.com. In geval er minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd ben ik genoodzaakt de voor jou gereserveerde tijd in rekening te brengen. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden voor de helft in rekening gebracht: € 45,00.

 

Artikel 3: Ik houd mij aan de bepalingen in de "Beroepscode voor psychologen" opgesteld door het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten). Mocht je onverhoopt toch klachten hebben over de hulpverlening dan stel ik het op prijs wanneer je dit aan mij kenbaar maakt. We kunnen dan proberen samen tot een oplossing te komen. Mocht je daarna ontevreden blijven over het beroepsmatig handelen, dan kun je een klacht indienen bij het NIP, Postbus 9921, 1006 AP te Amsterdam, telefoon 020-4106222, email info@psynip.nl.

 

Artikel 4: De psycholoog stuurt binnen 30 dagen na de onderzoeks- en/of behandelings- datum een factuur naar de cliënt. 

 

Artikel 5: De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. 

 

Artikel 6: Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op zeven dagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt. 

 

Artikel 7: Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen zeven dagen na de onder art. 5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim.  

 

Artikel 8: Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin zij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

 

Artikel 9: Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. 

 

Artikel 10: Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.  

 

Artikel 11: Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de psycholoog onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.